ابزار آبیاری

پایه فواره

سر آبپاش

سر فواره

شلنگ جمع کن

فواره