اعضای شرکت

آقای مجید منصوری
آقای مسعود رجبی
آقای عزیزاله کرمی
آقای سید محمود موشح
آقای عبدالرضا داودی
آقای امین محسنی
خانم سحر ولدیان
خانم آتوسا عنایت
خانم الناز روستایی
خانم شیما منصورکراتی