حشره کش ها

بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی :

بطور تقریبی حدود یک سوم از محصولات کشاورزي در مراحل داشت و برداشت توسط آفات (حشرات، بیمارگرها، علفهاي هزر و سایر عوامل خسارت زا) از بین میروند. مبارزه شیمیایی نه بهترین روش، بلکه متاسفانه امروزه کاربردي ترین سلاح در مبارزه با آفات یه شمار می رود.

آفت کش چیست؟

به گروهی از مواد شیمیائی گفته می شود که به منظور نابود ساختن و یا کنترل جمعیت انواع آفت ها از قبیل انواع حشرات، علفهاي هرز، عوامل بیماریزا و امثال آن تهیه و تولید می شود.

تجاری : تری کلرفن SP80%

عمومی : دیپترکس

تجاری : استامی پراید SP20%

عمومی : موسپیلان

تجاری : دیازینون WP40%

عمومی : بازودین

تجاری : کلرپیریفوس EC40.8%

عمومی : دروسبان

تجاری : سایپرمترین EC40.8%

عمومی : ریپکورد

تجاری : تیودیکارب DF80%

عمومی : لاروین

تجاری : ایندوکساکارب SC15%

عمومی : آوانت

تجاری : ایمیداکلوپراید SC35%

عمومی : کنفیدور

تجاری :دیازینون EC60%

عمومی : بازودین

تجاری : دیمیتوات EC40%

عمومی : رکسیون

تجاری : اتیون EC47%

عمومی : سیتون

تجاری : دیکلروس EC50%

عمومی : ددواپ

تجاری : فن والریت EC20%

عمومی : سومیسیدین

تجاری : دلتامترین EC2.5%

عمومی : دسیس

تجاری : پرمترین EC25%

عمومی : آمبوش

تجاری : فنیتروتیون EC50%

عمومی : سومیتیون