علف کش ها

عمومی : متری بوزین WP70%

تجاری : سنکور

عمومی : کلرال دیمتیل WP75%

تجاری : داکتال

ستوکسیدیم OEC12.5%

تجاری : نابواس

عمومی : پاراگوات SL20%

تجاری : گراماکسون

عمومی : گلایفوزیت SL41%

تجاری : راندآپ

عمومی : هالوکسی فوپ آرمیتل

تجاری : سوپرگالانت

عمومی :اکسی فلورفن EC24%

تجاری : گل

عمومی : تری فلورالین EC48%

تجاری : ترفلان

عمومی : بنتازون SL48%

تجاری : بازاگران

عمومی : فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت EC27.4%

عمومی : بن سولفورون متیل

تجاری : لونداکس

عمومی : تری بنورون متیل

تجاری : گرانستار

عمومی : نیکوسولفورون SC4%

تجاری : کروز

عمومی : پروپانیل EC36%

تجاری : استام