قارچ کش ها

منشاء اصلی خسارات گیاهان و محصولات گیاهی بیماریها میباشند که میتوانند توسط شمار زیادی ازموجودات زنده بیماریزا ایجاد شوند.قارچهای بیماریزا در ردیف نخست زیان رسانی به محصولات گیاهی دنیا محسوب میشوند. همینطور ویروسها، نماتدها و باکتریها نیز باعث ایجاد بیماری در گیاهان میشوند. علائم بیماری، مشابه آنهایی که توسط پاتوژن ها یا همان بیماریزاهای گیاهی ایجاد میشوند، میتوانند بوسیله فاکتورهای آبیوتیک یا غیرزنده مثل کمبود مواد غذایی در گیاه، آلودگی هوایی و همچنین حشرات نیز ایجاد شوند.

عمومی : پروپیکانازول EC25%

تجاری : تیلت

عمومی : ایپرودیون + کاربندازیم WP52.5%

تجاری : رورال + تی اس

عمومی : متالاکسیل G5%

تجاری : ریدومیل

عمومی : زینب WP80%

عمومی : تیوفانات متیل WP70%

تجاری : توپسین

عمومی : مانکوزب WP80%

تجاری : دیتان ام-45

عمومی : بنومیل WP50%

تجاری : بنلیت

عمومی : کلروتالونیل WP75%

تجاری : داکونیل

عمومی : پنکونازول EW20%

تجاری : توپاز

عمومی : سولفور DF80%

تجاری : کومولوس اس

عمومی : کرزوکسیم متیل WG50%

تجاری : استروبی

عمومی : کلروتالونیل SC72%

تجاری : داکونیل